Zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti

V slovenskej spoločnosti dlhodobo rezonovala otázka rozporuplného konania nebankových subjektov, ktoré poskytli občanom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, pričom občania za splnenie svojich záväzkov vrátiť požičanú sumu spolu s príslušným úrokom „ručili“ svojimi nehnuteľnosťami. Súčasťou týchto zmlúv bolo ustanovenie o tzv. zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti. A tak v mnohých prípadoch došlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých vyplývajúce záväzky občania neboli schopní, a to i pri vynaložení dobrej vôle, plniť. V konečnom dôsledku stratili svoje obydlia, domy, byty a de facto sa ocitli na ulici. Daným postupom nebankových subjektov sa rozširoval pre celú spoločnosť závažný problém bezdomovstva a pretrvával protiprávny stav. Nakoľko mnohí z Vás, vážení čitatelia, nás kontaktovali práve vo vyššie načrtnutej veci, v nasledujúcich riadkoch Vám prinášame náležitú informáciu, ako postupovať v súlade so zákonom v rámci zmluvných vzťahoch súvisiacich s pôžičkami pri zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti.

Zabezpečovací prevod práva je jedným z prostriedkov zabezpečenia záväzku (povinnosti), medzi ktoré ďalej patria zmluvná pokuta, ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy, záložná zmluva, uznanie dlhu alebo banková záruka. Zabezpečovacie právne inštitúty slúžia v prospech veriteľa a posilňujú jeho právne postavenie vo vzťahu k dlžníkovi tým, že znižujú nebezpečenstvo prípadného porušenia zmluvného záväzku dlžníkom. Ide tak o právny prostriedok pre prípad, ak si dlžník nesplní riadne a včas svoj splatný záväzok vyplývajúci z konkrétnej zmluvy (napr. zmluva o pôžičke a pod.), pričom ďalšou funkciou týchto inštitútov je kvázi uhradzovacia funkcia – ich uplatnením v konečnom dôsledku dochádza k uspokojeniu veriteľa.

Zákonom č. 568/2007 Z. z. (ďalej v texte len „zákon č. 568“) účinným od 1.1.2008 došlo k zmene a doplneniu Občianskeho zákonníka, v rámci ktorej vyvstali zmeny v právnej úprave, okrem iného, inštitútov, akými sú zabezpečovací prevod práva a zabezpečovacie postúpenie pohľadávky. Predmetným zákonom bol tiež zmenený a doplnený zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, Exekučný poriadok a Občiansky súdny poriadok v § 159a súvisiaci s § 34 ods. 2 Katastrálneho zákona.

Prostredníctvom zmenenej právnej úpravy sa upravil inštitút zabezpečenia záväzkov prevodom práva , a to tak, že splnenie záväzku je možné zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka či tretej osoby v prospech veriteľa. Právna zmena, nóvum spočíva práve v dočasnosti prevodu práva , kde sa dočasne prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci (nehnuteľnosti, avšak môže ísť aj o hnuteľnú vec – poznámka autora) . Pri tom sa v prípade nehnuteľností aplikuje § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzatvoriť písomne, inak zmluve hrozí sankcia neplatnosti. Medzi náležitosti zmluvy o zabezpečovacom prevode práva patria:

I. vymedzenie zabezpečeného záväzku

II. označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa

III. práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva

IV. ocenenie prevádzaného práva v peniazoch

V. spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva

VI. najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby (viď zákon č. 527/2002 Z.z.)

VII. označenie dlžníka, ak sa prevádza právo inej osoby ako dlžníka.

Veriteľ má pri zabezpečovacom prevode práva k nehnuteľnosti povinnosť oznámiť dočasný prevod práva príslušnej správe katastra, ktorá túto skutočnosť vyznačí v katastri nehnuteľností. Právo k nehnuteľnosti prechádza uspokojením zabezpečenej pohľadávky (dlhu z pôžičky, úveru) späť na toho, kto ho previedol (dlžník, tretia osoba). Od veriteľa alebo dlžníka sa nevyžaduje vykonať právny úkon smerujúci k prevodu práva k nehnuteľnosti, keďže k spätnému prevodu dochádza priamo zo zákona. Právo veriteľa previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo ju inak zaťažiť v prospech inej osoby , čím by sa zhoršilo postavenie dlžníka v prípadnom súdnom spore v snahe získať nehnuteľnosť späť, je novou právnou úpravou vylúčené. Avšak len do okamihu, keď zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti zanikne. Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, je veriteľ oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbou v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách.

Veritelia, na ktorých prešlo v súvislosti so zabezpečením záväzku dlžníka právo k nehnuteľnosti, v mnohých prípadoch právo k nehnuteľnosti scudzili na tretie osoby, nehnuteľnosť speňažili už pred v zmluve dohodnutou splatnosťou pohľadávky. Novou právnou úpravou je obdobné konanie zakázané, a podľa § 553c Občianskeho zákonníka, dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, sú neplatné.

Otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.