defensa_lista_finalOBCHOD2

Právo obchodných spoločností, obchodnoprávne a podnikateľské poradenstvo
V súvislosti s právom obchodných spoločností, korporátnymi otázkami a podnikaním zabezpečujeme:
- zakladanie obchodných spoločností a realizácia s tým súvisiacich právnych úkonov od vypracovania zakladateľských dokumentov spoločností,
- zastupovania v konaniach pred Obchodným registrom SR či živnostenským úradom, cez zabezpečenie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi a poskytovaním virtuálneho sídla obchodným spoločnostiam, či iným právnickým osobám,
výkon zápisov zmien, výmazov údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísaných v Obchodnom registri SR,
- valné zhromaždenia obchodných spoločností, zvyšovanie alebo znižovanie základného imania spoločností,
- vedenie agendy obchodných spoločností

Poskytnutie atraktívneho virtuálneho sídla
- virtuálne sídlo v atraktívnej lokalite pre váš biznis,
- poskytnutie atraktívnej adresy pre vašu obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu, ktorá bude zapísaná v obchodnom registri, na živnostenských listoch a na ktorú vám budú doručované všetky poštové zásielky, vrátane úradných,
- adresa vašej spoločnosti ovplyvňuje, ktorý súdny alebo iný orgán bude mať vaše záležitosti vo svojej kompetencii (daňový úrad, živnostenský úrad, obchodný register, kataster, súdy a iné štátne inštitúcie).
- prenájom registračného (virtuálneho) sídla je vhodný pre začínajúcich podnikateľov (úspora na prenájme kancelárie), pre zahraničných klientov, organizačné zložky zahraničných či iných právnických osôb, ako aj pre klientov, ktorí majú záujem zmeniť svoje sídlo z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti štátnych inštitúcií.

Poskytnutie virtuálneho sídla zahŕňa:
- preberanie poštových zásielok v centre Bratislavy,
- podľa dohody scanovanie pošty a jej zasielanie e-mailom klientom,
- doposielanie pošty klientovi 1x mesačne,
- notifikácia o prijatí pošty formou sms alebo e-mailom

Realitná činnosť, nehnuteľnosti a stavebné právo
Poskytujeme:
- poradenstvo v oblasti nehnuteľností a stavebníctva,
- sprostredkúvame predaj a kúpu nehnuteľností, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí – v oblasti Stredomoria (Chorvátsko, Grécko, Taliansko ai.), kde sa orientujeme najmä na cenovo prístupné i luxusné nehnuteľnosti pre širokú verejnosť i pre VIP klientov. V ponuke disponujeme apartmánmi, menšími domami, luxusnými vilami, luxusnými hotelmi, stavebnými pozemkami (viac v Galérii nehnuteľností),
- právny audit nehnuteľností zameraný na elimináciu rizík súvisiacich s prevodom nehnuteľností, poradenstvo,
- vypracovanie zmluvných dokumentov v súvislosti s výstavbou nehnuteľností, zriaďovanie záložných práv a vecných bremien a poradenstvo pri prenájme nehnuteľností,
- zastúpenie v katastrálnom konaní,
- poradenstvo v súvislosti s prípravou zmluvnej dokumentácie pre výstavbu stavieb

Vyhotovenie zmlúv, listinných podaní a návrhov
Súčasťou nášho servisu je:
- vypracúvanie zmlúv, listinných podaní a návrhov súvisiacich s obchodným, podnikateľským životom právnických a fyzických osôb,
- pripomienkovanie návrhov zmlúv,
- vypracúvanie stanovísk,
- právne analýzy v záujme o garanciu ochrany práv a záujmov našich klientov

Pracovné právo
Disponujeme skúsenosťami v oblasti pracovného práva, v rámci ktorého vám:
- vyhotovíme pracovné, manažérske alebo iné zmluvy upravujúce vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami,
- právne posúdime vznik, zmenu a skončenie pracovnoprávnych vzťahov,
- orientujeme sa aj na pracovnoprávne poradenstvo zahraničným zamestnávateľom,
- zabezpečíme vybavenie pracovných povolení a víz k dlhodobému pobytu pre cudzincov

Zastúpenie
Zastúpime vás v správnych konaniach ako napr. v konaní pred živnostenskými úradmi, katastrálnymi úradmi, obcami ako stavebnými úradmi, príp. inými správnymi orgánmi, ako aj v rokovaniach s vašimi obchodnými partnermi alebo protistranami.

Vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo
- právne posúdenie pohľadávok,
- poradenstvo pri postúpení pohľadávok a pri ich nadobúdaní (faktoring a forfaiting), ako aj pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách.
- poradenstvo pri konkurznom konaní (od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, cez vypracúvanie konkurzných prihlášok pohľadávok, zastúpenia klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov)
- ochrana záujmov klientov pri speňažovaní majetku úpadcu

Trestné právo
- vypracúvanie trestných oznámení,
- zastúpenie poškodených osôb v trestných konaniach (výživné a iné),
- uplatnenie peňažných nárokov poškodených,
- konzultácie

Exekučné právo
- vypracúvanie právnych podaní, návrhov na vykonanie exekúcie ako aj námietok proti exekúcii,
- právne analýzy,
- komunikácia s exekútormi a dlžníkmi

Spotrebiteľské právo
V rámci našej praxe máme skúsenosti s právom spotrebiteľa, a to najmä v súvislosti s finančnými pôžičkami poskytovanými nebankovými i bankovými subjektmi.

Cenník, prípadne cenovú kalkuláciu Vám radi pošleme na základe špecifikácie Vašich požiadaviek.