Porozvodové otázniky – spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali, došlo v rámci vyporiadania BSM k uzavretiu dohody o prevode členských práva a povinností, vtedy padla dohoda, že jediným nájomcom budem ďalej ja. Tri mesiace nato mi družstvo písomne oznámilo, že som bol prijatý za člena družstva. O pridelení bytu mojej bývalej manželke som nič nevedel. Mám právo zotrvať v byte, ako mám postupovať voči družstvu a jeho požiadavkám?

 Ján P., Bratislava

Spoločný nájom bytu manželov – spoločne a nerozdielne

V čase existencie vášho manželstva vám i vašej manželke vzniklo užívacie právo k bytu. Obaja ste mali k nemu rovnaké práva a povinnosti. Obidvaja ste súčasne boli členmi príslušného družstva. Pokiaľ družstvo pridelilo vašej bývalej manželke byt a bola spísaná dohoda o odovzdaní pôvodného bytu, ktorý v súčasnosti obývate, len s vašou manželkou, družstvo nemôže z tejto skutočnosti vychádzať. V súčasnosti túto skutočnosť vyjadruje ustanovenie § 703 Občianskeho zákonníka – ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve; z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Toto stanovenie však neplatí, ak manželia spolu trvale nežijú.

Družstvo by bolo v práve požadovať od vás vydanie bytu len v prípade, že by ste k dohode o odovzdaní pôvodného bytu a nadobudnutí nového pristúpili aj vy ako jeden z manželov. Nakoľko však váš podpis na dohode (je dobre, že ste mi poslali neskenované písomnosti)absentuje, v žiadnom prípade sa záväzok odovzdať spať byt družstvu netýka vašej osoby. Problém spočíva v tom, že vaša manželka, keďže ste už dlhú dobu spolu nežili, neoznámila vám fakt, že ej bol pridelený iný byt a ona i bez vás pristúpila k dohode s družstvom ohľadne odovzdania bytu a prevzatí bytu novoprideleného. Vašej manželke tak bol pridelený družstvom iný byt, a to bez vášho vedomia.

Družstvo neberie do úvahy skutočnosť, že ste v čase podpisu dohody už ako manželia de facto nežili, že v roku 2000 došlo k rozvodu manželstva a tiež to, že vy ste boli ohľadne bytu, ktorý by ste mali opustiť, výlučným nájomcom a členom družstva s plnými členskými právami a povinnosťami.

Záväzky sa majú plniť medzi zúčastnenými stranami

Podľa § 51 Občianskeho zákonníka, účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená. Zmluva nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona. Podľa §560 OZ, prvá veta, ak si zo zmluvy majú účastníci plniť navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj záväzok skôr alebo je pripravený ho splniť.

Paragraf 36 ods.1 OZustanovuje, že vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, na ktorú je zánik práva alebo povinnosti viazaný, sa neprihliada. Vzhľadom na odvolávky na zákonné ustanovenia je jasné, že družstvo si svoju povinnosť voči vám ohľadne pridelenia nového bytu nesplnilo, vykonalo tak len vo vzťahu voči vašej bývalej manželke. Podľa zákona o rodine platnom a účinnom v čase uzavretia dohody o pridelení nového bytu platilo, že manželia rovnaké práva a rovnaké povinnosti. O veciach rodiny rozhodujú manželia spoločne. Postupom vašej bývalej manželky rovnosť práv a povinností manželov bola porušená.

Ďalšou dôležitou okolnosťou vašej veci je, že družstvo sa na vás obrátilo s výzvou o vydanie bytu až po uplynutí trinástich rokoch od pridelenia bytu vašej bývalej manželke.

Domnievam sa, že družstvo sa bude pokúšať uplatniť svoj nárok, hoci neopodstatnený, na súde a bude žiadať, aby ste boli zviazaný byt vypratať. Nemusíte mať však obavy, žeby ste neboli v spore úspešný – ste riadnym členom družstva, riadne užívate predmetný byt, bol vám riadne pridelený, nemôžete zodpovedať za záväzky, ktoré boli uzavreté mimo vášho vedomia. Neboli ste zúčastnený na vzťahu medzi vašou bývalou manželkou a družstvom, žiadny záväzok vydať byt vám voči družstvu nevznikol. Záväzky sa majú plniť, avšak len medzi zúčastnenými stranami.

Otázky môžete adresovať na: lasak@defensa.sk

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.