Nedotknuteľnosť obydlia

Za akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc.
Zora S., Bratislava 

Právo na ochranu obydlia a exekúcia

Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). V zmysle čl. 8 Dohovoru každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.

Právu na súkromie (domovej slobode) dlhé obdobie zodpovedala zo strany štátu jeho povinnosť toto právo rešpektovať a zdržať sa všetkých neoprávnených zásahov do tohto práva. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, právo na súkromie v sebe zahŕňa aj pozitívny záväzok štátu chrániť toto právo – teda ustanoviť pravidlá, ktorých dodržiavanie vytvorí podmienky, v rámci ktorých nebude dochádzať k porušovania domovej slobody.

Pre úplné zodpovedanie vašej otázky je smerodajné ustanovenie čl. 21 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb. ), podľa ktorého: „Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva.
Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku. Ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, takéto zásahy môžu byť zákonom dovolené aj vtedy, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh verejnej správy.“

Štátne orgány nemôžu do súkromnej sféry občana – teda ani do jeho obydlia – zasahovať, avšak nedotknuteľnosť obydlia teda nie je absolútna. Nedotknuteľnosť obydlia je možné obmedziť napr. vo forme vyhostenia, kontroly korešpondencie väzňov (súvis s právom n súkromie), domovej prehliadky či povinnosti predkladať majetkové priznania, príp. výkon exekúcie vyprataním bytu a pod. Takéto obmedzenie však musí byť predvídané zákonom, musí byť ním sledovaný legitímny cieľ (napr. verejná bezpečnosť, ochrana práv a slobôd iných) a toto obmedzenie musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutnéNedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia je v zmysle čl. 8 Dohovoru súčasťou práva na súkromie. V prevažnej väčšine prípadov sa zásah dotýka oboch týchto práv. Štát je povinný chrániť obydlie jednotlivcov a jeho súčasti. Podľa slovenskej judikatúry, obydlím je tiež k domu priľahlá ohradená záhrada a ohradený dvor, vrátane objektov, ktoré sa tu vyskytujú, ako aj priľahlé ohradené hospodárske budovy. O porušenie domovej slobody však nepôjde pri vniknutí do záhradných kôlní, altánkov, prístreškov a objektov nezamknutých, opustených, neobývaných, rozostavaných a pod. (rozsudok Najvyššieho súdu ČSSR, Rt 36/88 zo dňa 26. 11. 1987).

Ak si to vyžaduje účel exekúcie, súdny exekútor môže vykonať osobnú prehliadku a prehliadku bytu a iných miestností povinného, kde tento má svoj majetok. Exekučný poriadok ďalej upravuje ako jeden zo spôsobov výkonu exekúcie vypratanie nehnuteľnosti. Predpokladom k takému zásahu do obydlia občana je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré povinnému ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť alebo jej časť. Súdny exekútor je v tomto prípade oprávnený vstúpiť do obydlia povinného a spolu s ním do obydlia môžu vstúpiť aj ďalšie osoby (napr. zástupca obce, osoby vypratávajúce byt a pod.). V prípade, že by povinný dobrovoľne neumožnil exekútorovi vstúpiť do bytu, povinný znáša náklady vynaložené na prekonanie prekážky (napr. uzamknuté bytové dvere).

Povinnému musí byť poskytnutý náhradný byt len v prípade, že exekučný titul, teda vykonateľné rozhodnutie, ktoré je podkladom pre vykonanie exekúcie, ukladá oprávnenému povinnosť zabezpečiť pre povinného náhradný byt. Závisí od okolností prípadu, či súd vo svojom rozhodnutí prizná povinnému právo na náhradný byt. Pokiaľ by povinnému toto právo priznané bolo, povinného možno z bytu vypratať len vtedy, ak je preukázané, že pre povinného bol zabezpečený náhradný byt (preukazuje sa to napr. predložením platnej nájomnej zmluvy). Nakoľko sa jedná o rozsiahlu problematiku, v nasledujúcom čísle sa budeme témou „exekúcia vyprataním bytu“ zaoberať podrobnejšie.

Svoje čitateľské otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.