Rozdelenie pozemku zaťaženého exekučným záložným právom

Mgr. Ján Lasák

Pán Mgr.Lasák, chcem Vás poprosiť o radu ako mám postupovať pri odčlenení svojho podielu z podielového vlastníctva pozemku. Mám vypracovať geometrický plán a vyžiadať si súhlas všetkých spoluvlastníkov. Zdôrazňujem, že jeden zo spoluvlastníkov má na svoj podiel zriadené exekučné záložné právo. Ďakujem vám.

                                                                                                                  Ing. ZdenaT. Bardejov

 

Pojem „geometrický plán a autorizačné overenie“ , exekučné záložné právo“

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv a môže slúžiť aj na zápis zmien údajov katastra nehnuteľností, ako aj podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií.
Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. Pre potreby katastra nehnuteľností sa používa geometrický plán autorizačne overený fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností (ďalej len “katastrálnym odborom okresného úradu”)4).

Autorizačné overenie niektorých vybraných geodetických a kartografických činností ako aj osobitné odborné spôsobilosti upravuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, autorizačne overuje fyzická osoba, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a udelené oprávnenie, je zapísaná v Komore geodetov. Osobitnú odbornú spôsobilosť získa má fyzická osoba, ktorá je vysokoškolsky vzdelaná v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo má vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore bansko-meračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach a úspešne vykonala kvalifikačnú skúšku pred úradom.

Pojem, funkcia exekučného záložného práva
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriaďuje zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre konkrétnu vymáhanú pohľadávku. Treba zdôrazniť, že na rozdiel od klasického záložného práva je možné zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť len na návrh oprávneného.

 

Medzi funkcie záložného práva patrí najmä zabezpečovacia funkcia, nútiaca dlžníka svoj dlh veriteľovi (v rámci exekúcie oprávnenému – zaplatiť. Vychádzajúc z Občianskeho zákonníka, záloh – teda predmet záložného práva – nemožno previesť bez súhlasu  záložného veriteľa, ak by išlo o výkon rozhodnutia alebo o exekučné konanie vedené na záloh treťou osobou  a na nehnuteľnosti viazne zmluvné záložné právo (napr. v prospech banky a pod., podmienkou je, aby oprávnený a záložný veriteľ boli dve odlišné osoby). To sa ale týka bežného záložného práva. Za účelom uspokojenia pohľadávky zabezpečenej exekučným záložným právom možno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti.

 

Právne riešenie

 

Odpoveď nám dáva Občiansky zákonník v ustanoveniach o vlastníckom práve, príp. spoluvlastníctve ako aj výklad ustanovenia § 169 exekučného poriadku v spojení s posúdením povahy upovedomenia o začatí exekúcie podľa § 47 ods. 1 písm. b) V súvislosti s § 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku, podľa ktorého povinný – váš príbuzný, ktorého spoluvlastnícky podiel je postihnutý exekučným záložným právom – nesmie odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladať so svojím majetkom, ktorý odlieha exekúcii. V prípade predmetného zákonného ustanovenia nejde o tzv. generálne inhibitórium. Povinný nemá napríklad zakázané previesť svoje vlastnícke právo k založenej nehnuteľnosti na inú osobu. Ak ju aj prevedie, príp. vykoná iné úkony smerujúce k zmene v osobe vlastníka/spoluvlastníka, exekučné záložné právo zostáva zachované. Pokiaľ bolo na danú nehnuteľnosť zriadené exekučné záložné právo, avšak oprávnený nedal súhlas s jej predajom, môžete sa s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť na odčlenení svojej časti pozemku na základe geometrického plánu (rozdelenie spoločnej veci), kedy vy by ste sa stali výlučnou vlastníčkou na vašu osobu pripadajúceho spoluvlastníckeho podielu. Pritom by ostatok pozemku zostal zachovaný spolu so spoluvlastníckym podielom, na ktorý bolo zriadené exekučné záložné právo. Ak by však oprávnený dal súdnemu exekútorovi súhlas s predajom exekvovanej nehnuteľnosti a exekútor by začal s jej dražbou, jediný spôsob, akoby ste mohli zabrániť predaju spoločnej veci, je zložiť cenu draženého spoluvlastníckeho podielu u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora.

 

Otázky môžete adresovať na: lasak@defensa.sk

Bookmark the permalink.

Comments are closed.